در این راهنما توصیف می‌کنیم که چگونه یک رلهٔ میانی/نگهبان را نصب کنید. لطفاً پلتفورم خود را انتخاب کنید.

Arch Linux

نحوهٔ استقرار یک رلهٔ میانی/نگهبان در Arch Linux

CentOS/‏RHEL

نحوهٔ استقرار رلهٔ میانی/نگهبان روی CentOS/‏RHEL

Debian/‏Ubuntu

نحوهٔ استقرار رلهٔ میانی/نگهبان در Debian/‏Ubuntu

DragonFlyBSD

نحوهٔ استقرار یک رلهٔ میانی/ نگهبان روی DragonFlyBSD

Fedora

نحوهٔ استقرار یک رلهٔ میانی/نگهبان در Fedora

FreeBSD

نحوهٔ قراردادن رلهٔ میانی/نگهبان روی FreeBSD

NetBSD

نحوهٔ استقرار یک رلهٔ میانی/نگهبان روی NetBSD

OpenBSD

نحوهٔ استفرار رلهٔ میانی/نگهبان روی OpenBSD

Void Linux

نحوهٔ استقرار یک رلهٔ میانی/نگهبان در Void Linux

Windows

نحوهٔ استقرار رلهٔ میانی/نگهبان در Windows