۱. کانتینر (Container) را مستقر کنید

ما یک فایل docker-compose ارائه می‌دهیم که به شما کمک می‌کند کانتینر را مستقر کنید. ابتدا docker-compose.yml را بارگیری کنید و سپس پیکربندی پل خود را در یک فایل جدید به نام .env بنویسید که در همان شاخه docker-compose.yml قرار دارد. در زیر یک الگو آمده است:

# پل درگاه Tor شما.
OR_PORT=X
# درگاه obfs4 پل شما.
PT_PORT=Y
# نشانی ایمیل شما.
EMAIL=Z

X را با درگاه OR دلخواه خود و Y را با درگاه obfs4 خود (مطمئن شوید که هر دو درگاه به دیوار آتش شما هدایت می‌شوند)، و Z را با نشانی ایمیل خود جایگزین کنید که به ما اجازه می‌دهد تا در صورت بروز مشکل بتوانیم با شما ارتباط برقرار کنیم. با آماده داشتن پیکربندی پل خود، اکنون می‌توانید با اجرا، این کانتینر را مستقر کنید:

docker-compose up -d obfs4-bridge

این دستور به‌طور خودکار فایل docker-compose.yml شما را با در نظر گرفتن متغیرهای محیطی در ‎.env بارگذاری می‌کند.

اکنون خروجی که می‌بینید باید چیزی شبیه به این باشد:

Starting docker-obfs4-bridge_obfs4-bridge_1 ... done

خودشه! کانتینر شما اکنون درحال خودراه‌اندازی (bootstrapping) پل جدید obfs4 شما است.

۲. کانتینر خود را ارتقا دهید

ارتقا به آخرین نسخهٔ فایل Image ما، به‌سادگی کشانیدن (Pull‌) آخرین نسخهٔ Image درحال‌اجرا است:

docker-compose pull obfs4-bridge

و سپس کانتینر را دوباره راه‌اندازی کنید:

docker-compose up -d obfs4-bridge

توجه داشته باشید که شاخهٔ دادهٔ پل شما (که حاوی چیز‌های مرتبط با کلید خود است) در یک حجم Docker ذخیره شده است، بنابراین هویت پل خود را در هنگام ارتقا به آخرین فایل image‏ Docker از دست نخواهید داد. اگر درحال اجرای چندین پل روی رایانه خود هستید، باید این گام را برای هر پل تکرار کنید. ما نسخه‌های جدید فایل image را روی فهرست پست‌سپاری tor-dev اعلام می‌کنیم.

۳. رویدادنگار‌های خود را پایش کنید

می‌توانید رویدادنگار‌های پل خود را با اجرای این دستور بازرسی کنید:

docker logs CONTAINER_ID

برای استفاده از پل جدید خود در مرورگر Tor، باید «سطر حاوی نشانی پل» آن را داشته باشید. به‌این‌ترتیب می‌توانید سطر حاوی نشانی پل خود را به دست آورید:

docker exec CONTAINER_ID get-bridge-line

این کار رشتهٔ مشابه آنچه در ادامه آمده است را باز می‌گرداند:

obfs4 1.2.3.4:1234 B0E566C9031657EA7ED3FC9D248E8AC4F37635A4 cert=OYWq67L7MDApdJCctUAF7rX8LHvMxvIBPHOoAp0+YXzlQdsxhw6EapaMNwbbGICkpY8CPQ iat-mode=0

اگر در راه‌اندازی پل خود مشکل دارید، به بخش راهنمای ما‏ نگاهی بیندازید. اگر پل شما درحال اجرا است، نکات پس از نصب‏ را وارسی کنید.

۴. استفاده پیشرفته

می‌توانید با تنظیم OBFS4_ENABLE_ADDITIONAL_VARIABLES روی ۱ و پیشوندگذاری دل‌خواه گزینه‌های torrc با OBFS4V_‎، متغیرهای torrc اضافی را در فایل ‎.env خود تنظیم کنید. برای مثال، برای تنظیم گزینه AddressDisableIPv6، خطوط زیر را در ‎.env خود قرار دهید:

OBFS4_ENABLE_ADDITIONAL_VARIABLES=1
OBFS4V_AddressDisableIPv6=1

برای شروع می‌توانید الگوی ‎.env ما ‎را بارگیری کنید.