۱. بسته‌های مورد نیاز را نصب کنید

apt-get install unattended-upgrades apt-listchanges

۲. فایل پیکربندی را ویرایش کنید

این فرض می‌کند که شما مخزن بستهٔ پروژهٔ Tor را برای Debian/‏Ubuntu پیکربندی خواهید کرد که در اینجا مستند شده است.

سطر‌های زیر را در فایل پیکربندی ‎/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades قرار دهید، پیش‌از اینکه سطر‌های زیر را اضافه کنید، می‌توانید هر چیزی که از ابتدا در فایل ایجاد شده بود را حذف کنید.

Debian:

Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
    "origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
    "origin=TorProject";
};
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
};

Ubuntu:

Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
    "${distro_id}:${distro_codename}-security";
    "TorProject:${distro_codename}";
};
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
};

Debian و Ubuntu:

فایل ‎/etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades را با محتوای زیر به‌روز کنید

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "5";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
APT::Periodic::Verbose "1";

۳. بازراه‌اندازی به‌صورت خودکار

اگر می‌خواهید به‌صورت خودکار بازراه‌اندازی کنید، این را به انتهای فایل ‎/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades اضافه کنید:

Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "true";

۴. آزمودن

می‌توانید تنظیمات unattended-upgrades خود را با فرمان زیر بیازمایید:

# unattended-upgrade --debug

اگر فقط می‌خواهید خروجی اِشکال‌زدایی را ببینید اما چیزی را تغییر ندهید، از فرمان زیر استفاده کنید:

# unattended-upgrade --debug --dry-run