This guide will help you set up a standalone Snowflake proxy to help censored users connect to the Tor network. تنها الزام، اتصال‌دهندگی به اینترنت است، بااین‌حال یکی از مزایای اصلی پروکسی‌های خوداتکای Snowflake این است که می‌توانند بر روی سرورها نصب شوند و پهنای باند بالاتر و گزینهٔ قابل اطمینان‌تری را برای کاربران در پس NAT‌ها و دیوارهای آتش محدودکننده ارائه دهند. بنابراین، ما به‌ویژه توصیه می‌کنیم:

  1. اتصال‌دهندگی اینترنت ۲۴/۷
  2. یک NAT تمام مخروطی (full-cone) (شما می‌توانید از این ابزار رفتار NAT برای آزمودن نوع NATی که دارید، استفاده کنید. ویژگی‌هایی که به‌دنبال آن هستید address-independent mapping و address-independent یا address-dependent filtering است)
  3. سروری که پشت هیچ NAT یا NAT محدودشده‌ای نباشد، به‌همراه UDP ورودی باز روی تمام محدودهٔ درگاه cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range (یا تنظیم محدوده با استفاده از پرچم اختیاری ‎-ephemeral-ports-range).

راه‌های متمایزی برای تنظیم و اجرای یک پروکسی Snowflake خوداتکا وجود دارد. Please choose your preferred platform below. If you need help to install and operate your Snowflake proxy, visit the Tor Forum.

نقش Ansible

نحوهٔ اجرای یک پروکسی خوداتکای Snowflake با نقش (role) Ansible

Docker setup

How to run a standalone Snowflake proxy with Docker

Compile Snowflake proxy from the source

How to compile and run a standalone Snowflake proxy from the source

دبیان

How to run a standalone Snowflake proxy on Debian

FreeBSD

How to run a standalone Snowflake proxy on FreeBSD