چندین سازمان در سراسر جهان وجود دارند که رله‌های Tor را اجرا می‌کنند. برخی سازمان‌ها فقط به این منظور اختصاص یافته‌اند و به آن‌ها اتحادیه‌های رله می‌گویند. در زیر، می‌توانید فهرستی از سازمان‌های اجرا‌کنندهٔ رله‌ها را بیابید. اگر مایلید سازمان شما در این صفحه فهرست شود، به ما اطلاع دهید.

Organization Name Country Status Donate
Zwiebelfreunde e.V. Germany Active
Nos-oignons France Active Donate now!
Frënn vun der Ënn A.S.B.L. Luxembourg Inactive
Emerald Onion US Active Donate now!
Hart voor Internetvrijheid Netherlands Active Donate now!
Coldhak Canada Active Donate now!
Foundation for Applied Privacy Austria Active Donate now!
Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter Sweden Active Donate now!
dotsrc.org Denmark Active
The Calyx Institute US Active Donate now!
NoiseTor US Active
Icetor Iceland Inactive
Digitale Gesellschaft Switzerland Active Donate now!
Digitalcourage e. V. Germany Active Donate now!
Access Now US Active
BrassHorn Communications UK Active Donate now!
Artikel 5 e.V. Germany Active
Artikel 10 e.V. Germany Active
quetzalcoatl-relays UK Active Donate now!
Unredacted US Active Donate now!
Nothing to hide Netherlands Active Donate now!