دسترسی مدیر: برای نصب Tor به امتیازات ریشه‌ای نیاز دارید. در زیر تمام دستوراتی که باید به‌عنوان ابرکاربر اجرا شوند مانند apt و dpkg با '#' اضافه شده‌اند، درحالی‌که دستوراتی که باید به‌عنوان کاربر (معمولی) اجرا شوند با '$'، شبیه به فرمان استاندارد در ترمینال هستند. برای باز‌کردن یک ترمینال با دسترسی ریشه چندین راه دارید: sudo su و sudo -i یا su -i. توجه داشته باشید که sudo گذرواژه کاربر شما را خواهد خواست، درحالی‌که su انتظار گذرواژه ریشه سیستم شما را دارد.

macOS

 1. یک سیستم مدیریت بسته نصب کنید

دو مدیر بسته در OS X وجود دارد: Homebrew و Macports. می‌توانید از مدیریت بسته انتخابی خود استفاده کنید.

برای نصب Homebrew آموزش‌ها را در brew.sh دنبال کنید.

برای نصب Macports دستورالعمل‌های موجود در macports.org/install.php را دنبال کنید.

 1. نصب بسته

اگر از Homebrew در ترمینال استفاده می‌کنید، دستور زیر را اجرا کنید:

# brew install tor

اگر از Macports در ترمینال استفاده می‌کنید، دستور زیر را اجرا کنید:

$ sudo port install tor

Debian / Ubuntu

از بسته‌های موجود در جهان Ubuntu استفاده نکنید. آن‌ها در گذشته به‌صورت قابل اعتمادی به‌روزرسانی نشده‌اند. این ممکن است باعث عدم پایداری و مشکل‌های امنیتی شود.

 1. مخزن بستهٔ Tor را پیکربندی کنید

با دنبال‌کردن دستورالعمل‌ها، مخزن بستهٔ Torproject را به‌کار اندازید.

 1. نصب بسته

  # apt install tor

Fedora

 1. مخزن Tor Package را پیکربندی کنید

موارد زیر را به /etc/yum.repos.d/tor.repo اضافه کرده و سپس بسته tor را نصب کنید.

[tor]
name=Tor for Fedora $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/fedora/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
cost=100
 1. نصب بسته

  # dnf install tor

FreeBSD

1‏. نصب بسته

pkg install tor

OpenBSD

‏1‏. نصب بسته

pkg_add tor

نصب Tor از منبع

 1. آخرین نسخه و وابستگی‌ها را بارگیری کنید

آخرین نسخهٔ Tor را می‌توان در صفحه بارگیری پیدا کرد.

اگر از منبع می‌سازید، ابتدا libevent را نصب کرده و مطمئن شوید که openssl و zlib (از جمله بسته‌های -devel در صورت قابل اجرا بودن) را دارید.

 1. Tor را نصب کنید

  tar xzf tor-0.4.3.6.tar.gz; cd tor-0.4.3.6

  ./configure && make

اکنون می‌توانید Tor را به‌عنوان src/app/tor (0.4.3.x و جدیدتر) اجرا کرده، یا می‌توانید make install را (در صورت لزوم به‌عنوان root) اجرا کنید تا آن را در /usr/local/ نصب کنید، و سپس می‌توانید آن را با اجرای Tor شروع کنید.